Site menu:

40th ANNIVERSARY OF THE VGVZ

VGVZ 40 Logo

The ENHCC Committee was delighted to join with the members of VGVZ, the Dutch Chaplains' Association) to celebrate their 40th anniversary at the Domkerk in Utrecht on 22 June 2011. The guest of honour was Her Royal Highness Princess Margriet of the Netherlands. She is pictured looking at the special book Zinnig Verband which VGVZ published to mark the anniversary.

VGVZ 40th Anniversary

R to L Dhr Simon Evers (President of VGVZ and member of the ENHCC Committee)
and Her Royal Highness Princess Margriet of the Netherlands.

Click on the picture to enlarge it and see if you can spot any members of ENHCC

[More Pictures of the VGVZ Celebrations]


Dr Anne Vandenhoeck

Our coordinator Dr Anne Vandenhoeck brought the greetings of the European Network of Health Care Chaplaincy. [Dutch] [English]

 

TOESPRAAK TER GELEGENHEID
VAN HET VEERTIGJARIG BESTAAN VAN DE VGVZ

Woensdag 22 juni 2011

Geachte jubilarissen,

Geachte gasten,

‘The mystery of suffering can only be met by the mystery of care.’ Sterke, inspirerende woorden van de Ierse president Mary Mc Aleese toen ze de deelnemers toesprak aan de consultatie van het Europese Netwerk in Dublin en het had over de kern van ons werk. Daarmee geef ik maar één moment weer in de geschiedenis van het Europese Netwerk.
Het verhaal gaat dat het European Network begint met een toevallige ontmoeting tussen een Zweedse en een Duitse ziekenhuispastor op reis in Israël. Ze ontdekten hoe deugddoend en voedend het is om met elkaar over werk en bezieling te praten. Ze besluiten een samenkomst te organiseren voor Europese ziekenhuispastores om hun weldoende ervaring ook met anderen te delen. In 1990 was de eerste bijeenkomst voor Europese pastores een feit. Ze waren met 11 en ontmoetten elkaar in Berlijn om over ethische kwesties in de gezondheidszorg te praten en uit te wisselen. 

Nederlandse geestelijk verzorgers hebben bij monde van de voorzitter van de vereniging, van bij het begin een aandeel gehad in de ontwikkeling van de ENHCC.  De derde bijeenkomst vond plaats in Oirschot, Nederland in 1994 en had het, toen al, over de band tussen de ambtelijke en professionele dimensie. Naar wat ik begrepen heb, is de Nederlandse inbreng in Kreta in 2000 bij de officiële oprichting van de ENHCC van groot belang geweest in de discussies rond de verklaring. Het was Ton Hanrath die toen de VGVZ vertegenwoordigde. Terugkijkend op al die jaren van Nederlandse deelname zijn we jullie dankbaar voor de uitdagingen die jullie stelden aan het netwerk, voor jullie gulheid in het delen van jullie kennis en ervaring en voor jullie gastvrijheid, ook vandaag weer.

Vorig jaar in Londen werd ik verkozen tot coördinator van het Europees Netwerk. En ik die dacht een jaarlijks reisje te kunnen maken naar het warme zuiden van Europa, kom bedrogen uit. Dit jaar, wegens het veertigjaar jubileum van de VGVZ,  en volgend jaar wegens de tweejaarlijkse ENHCC consultatie zitten we in Nederland. Just my luck. Maar goed, sta mij toe om een persoonlijke wens te uiten rond geestelijke verzorging, namelijk dat het nooit haar profetische taak uit het oog mag verliezen. De nieuwe armen die de gezondheidszorg maakt door haar vermarkting verdienen een stem. En soms mag dat, naar mijn aanvoelen, de stem zijn van de geestelijk verzorger of van een vereniging voor geestelijk verzorgers. Wat levensbeschouwingen vaak gemeen hebben is de bijzondere aandacht voor hen die kwetsbaar en arm zijn. In de meeste religies is God bovenal een God van arme en kwetsbare mensen. De beweging om economie in het centrum van de gezondheidszorg te plaatsen groeit in Europa. De meest kwetsbare schakels in onze samenleving, zij die oud zijn, chronisch ziek, arm of illegaal op zoek naar een nieuwe thuis  lijden daar het meest onder. En of het nu gaat over daders en slachtoffers van pestgedrag in verpleeghuizen of psychisch zieke mensen die geen plaats meer vinden, ze verdienen onze zorg omdat ze mens zijn.

Een vereniging is nooit klaar, niet de VGVZ en niet de ENHCC. Dat is net het boeiende. Het blijft een interessante tocht met ontdekkingen, verwezenlijkingen en twijfels. Doubts are the ants in the pants of faith – zei een professor theologie ooit - they keep you moving. Ik wens jullie de nodige beweging toe en in naam van alle leden van de European Network van harte proficiat met jullie veertigjarig bestaan! Veel geluk op jullie verdere weg en mogen onze wegen zich blijven kruisen op een constructieve en voedende wijze.

Dr Anne Vandenhoeck
Coördinator van het ENHCC


 

SPEECH ON THE OCCASION OF THE 40th ANNIVERSARY OF THE VGVZ
Wednesday, June 22nd, 2011

Excellencies,

Dear participants,

The mystery of suffering can only be met by the mystery of care.’ Those were the inspiring words of Mary Mc Aleese, president of Ireland, during her visit to the consultation of the European Network. She was sharing her vision on chaplaincy. This is just one moment out of the history of the network.

The story of the European Network started with a chance meeting between a Swedish and a German chaplain travelling through Israel. They discovered how beneficial and nourishing it was to exchange about their work and motivation.  They decided to organize a meeting for European chaplains to open their experience to others. In 1990, the first meeting for European chaplains became a reality. They were 11 in number and met in Berlin to talk and exchange about ethical issues in health care.

Dutch chaplains have had a part in the development of the ENHCC from the very beginning, through the participation of the chairman of the VGVZ. The third meeting took place in Oirschot, the Netherlands in 1994 and tackled the relation between the ministerial and professional aspect of chaplaincy. As far as I understand from history, the Dutch contribution to the discussion about the declaration was fundamental in Crete in 2000 when the network was founded officially. It was Ton Hanrath who represented the VGVZ back then. Looking back on all those years of Dutch participation, we are grateful to you for the challenges you brought, for your generosity in sharing your knowledge and experience and for your hospitality, also today.

Last year in London I was elected as the new coordinator of the European Network. I was looking forward to travelling yearly to a warm southern European country but this year and next year we meet in The Netherlands – just my luck. But allow me to make a personal wish for chaplaincy in this day and age, namely that it never will neglect its prophetic calling. The new poor who are made by the importance placed on economic viability in our health systems deserve a voice. And sometimes, in my opinion, this can be the voice of a chaplain or of an association for chaplains. What most faiths and beliefs have in common is the special attention for those who are vulnerable and poor. God, in most religions, is above all, God of the poor and the vulnerable. This move to put economics at the centre of health care is growing in Europe. The most vulnerable in our society, those who are chronically ill, old, poor or are illegally looking for a new place to live, suffer mostly. And whether we are talking about people who are victims of bullying in elderly homes or psychiatric patients who don’t find a place to live, they deserve our care because they are human beings.

An association is never finished, whether it is the VGVZ or the ENHCC. That is the interesting part. It remains a challenging journey with discoveries, realizations and doubts. Doubts are the ants in the pants of faith – a professor of theology told me once - they keep you moving. I do wish you the necessary ‘movement’ and in name of all the participants of the European Network, I congratulate you on your jubilee! Good luck on your continuing journey! And may our journeys keep intertwining in a constructive and nourishing way.

Dr Anne Vandenhoeck
Coordinator of ENHCC