Site menu:

European Network of Health Care Chaplaincy
7th Consultation, Turku, Finland 12-16 June 2002

STANDARD FOR PRESTETJENESTE

I HELSESEKTOREN I EUROPA

 

INTRODUKSJON

Standard for prestetjeneste i helsesektoren i Europa, er en samlet uttalelse som beskriver og uttrykker trossamfunns omsorgsarbeid innenfor helsesektoren i Europa. Dokumentet er ment å være en referanse og en veileder for alle tros- og livssynssamfunn ved utvikling og utforming av åndelig omsorg innenfor helsesektoren. Den som utøver pastoralt og åndelig omsorgsarbeid tituleres forskjellig i ulike trossamfunn, kirkesamfunn, tradisjoner og nasjoner. I den engelske versjon av dokumentet brukes begrepene chaplain og pastoral som generelt aksepterte begreper for slik tjeneste uten å være ment begrenset til tjeneste utført av ordinert prest.

Dette dokumentet er et resultat av den 7. konsultasjon i Europeisk Nettverk for Sykehuspresttjeneste i Turku, Finland 12-16 juni 2002, hvor 40 representanter fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner i 21 europeiske land, deltok. Dokumentet bygger på erfaringer fra de ulike tradisjonene som var representert og bringer også inn allerede formulerte standarder for slik tjeneste i og utenfor Europa.


1. PRESTETJENESTE I HELSESEKTOR

Prestetjeneste i helsesektor arbeider innenfor mangfoldet av ulike helsetjenester og gir pastoral støtte overfor eksistensielle, åndelige og religiøse behov hos dem som lider og dem som gir behandling, pleie og omsorg, idet personlige, trosmessige, kulturelle og fellesskapsressurser tas i bruk.

2. ORGANISERING OG UTVIKLING AV DENNE PRESTETJENESTE

1. Prestetjeneste i helsesektor organiseres på forskjellige måter i de ulike europeiske land. Utformingen bestemmes av:

a. trossamfunnets administrasjon.
b. helsetjenestens institusjoner.
c. nasjonale reguleringer og helsepolitiske beslutninger.
d. yrkesgruppens fagforening.

2. Denne tjeneste utøves av ordinerte, og av lekfolk som er faglig kvalifisert innenfor det pastoral-kliniske fagfelt. De autoriseres av sitt trossamfunn og godkjennes av helsemyndighetene.

3. Tjenesten inngår som del av det tverrfaglige arbeid innenfor helsesektoren.
 

3. PRESTETJENESTENS ARBEIDSOMRÅDER

Prestetjenesten er tilgjengelig for pasienter, pårørende, andre nærstående personer, besøkende og personalet for å:

1. hevde og verne om det enkelte menneskes uendelige verdi og verdighet
2. være en påminner om lidelsens, sykdommens og dødens eksistensielle og åndelige dimensjon
3. holde fram den religiøse troens helbredende, støttende, veiledende og forsonende kraft
4. søke å se til at åndelige behov hos mennesker med ulik religiøs og kulturell bakgrunn blir møtt og at hver enkelts tro og livssyn blir respektert
5. søke å verne pasienter mot utilbørlig og uønsket religiøs og livssynsmessig invadering og proselytisering
6. gi støttende åndelig omsorg gjennom empatisk tilstedeværelse og ved å vise forståelse for dem som er i krise
7. legge til rette for religiøse seremonier, gudstjenester og sakramentforvalting i henhold til den enkeltes trostradisjon
8. delta som medarbeider i det tverrfaglige arbeidet
9. bidra og delta i undervisningsprogram for helsesktorens faggrupper
10. å være en talsmann for de som trenger å bli hørt i helseinstitusjonen
11. støtte og bidra i forskning omkring åndelig omsorg
12. bedømme og vurdere betydningen av å tilby åndelig omsorg
13. bidra til å fremme samfunnsmessig bevissthet om behov og ønsker hos de som omfattes av helsesektorens arbeid


4. TEOLOGISKE, PASTORALE OG ETISKE ANLIGGENDER

Prestetjeneste i helsesektor bidrar med faglige ressurser i teologiske, pastorale og etiske anliggender ved å delta i program og refleksjon omkring:

a. teologiske og pastorale spørsmål
b. åndelige/eksistensielle behov og verdier
c. etiske(inklusive bioetiske) spørsmål
d. videreutvikling av den pastoral-kliniske tjeneste i helsesektoren

5. UTDANNING, UTVIKLING OG VEILEDNING

De som gjør tjeneste i prestetjeneste i helsesektor, mottar kontinuerlig og tilpasset faglig veiledning og fagutvikling. Den prosess innbefatter:

a. teologisk og pastoral utdanning og refleksjon
b. kunnskap om sentrale og aktuelle temaer innen helsesektor
c. pastoral praktisk og klinisk veiledning
d. åndelig veiledning
 

top