Site menu:

Euroopan sairaalasielunhoitoverkosto
7. konsultaatio Turku 12.-16.6.2002


EUROOPAN SAIRAALASIELUNHOIDON SUOSITUKSET

JOHDANTO

Euroopan sairaalasielunhoidon suositukset on yhteinen kannanotto, joka kuvailee kirkkojen terveydenhuollossa tekemän sielunhoidollisen työn Euroopassa. Se on tarkoitettu lähtökohdaksi ja oppaaksi kaikille kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille terveydenhuollossa tehtävän hengellisen työn järjestämiseen. Sielunhoitotyötä tekevän henkilön virkanimike vaihtelee kirkoittain, uskontokunnittain, traditioittain ja maittain. Tässä asiakirjassa termejä sairaalapappi ja sielunhoito pidetään yleisesti hyväksyttyinä, mutta ei rajoittavina termeinä.

Tämä asiakirja on 7. sairaalasielunhoidon Euroopan verkoston kokouksen tulos. Kokous pidettiin Turussa, ja siihen osallistui 40 kirkkojen ja organisaatioiden edustajaa 21 Euroopan maasta. Asiakirja ammentaa mukana olleitten eri traditioitten kokemuksesta ja yhdistää eurooppalaisia ja kansainvälisiä suosituksia.

1. SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito tarjoaa sielunhoitopalveluja terveydenhuollossa, palvellen kärsivien ja heitä hoitavien eksistentiaalisia, hengellisiä ja uskonnollisia tarpeita henkilökohtaisten, uskonnollisten, kulttuuristen ja yhteisöllisten voimavarojen mukaan.

2. SIELUNHOITOPALVELUJEN ORGANISAATIO JA KEHITTYMINEN

1. Terveydenhuollon sielunhoitopalvelut on organisoitu eri tavoin Euroopan eri maissa. Työn järjestelyyn vaikuttavat

a. kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan hallinto
b. terveydenhuollon organisaatio
c. terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö ja politiikka
d. sielunhoitoyhdistykset

2. Sairaalasielunhoitotyötä tekevät kirkon työntekijät ja maallikot, jotka ovat saaneet tehtävään ammatillista koulutusta. Heidän kirkkonsa tai uskonnollinen yhdyskuntansa on valtuuttanut ja terveydenhuolto hyväksynyt heidät sielunhoitotyöhön.

3. Sielunhoitopalvelut ovat osa moniammatillisen tiimin työtä.

3. SAIRAALASIELUNHOIDON TOIMINTA-ALUEET

Sairaalasielunhoitajat ovat potilaita, heidän omaisiaan, läheisiään, vieraitaan ja henkilökuntaa varten

1. pitäen esillä ja puolustaen jokaisen ehdotonta ihmisarvoa
2. muistuttaen kärsimyksen, sairauden ja kuoleman eksistentiaalisesta ja hengellisestä ulottuvuudesta
3. pitäen esillä uskon parantavaa, tukevaa, ohjaavaa ja sovittavaa voimaa
4. pyrkien siihen, että erilaisesta uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta tulevien ihmisten hengelliset tarpeet kohdataan, kunnioittaen kunkin vakaumusta
5. yrittäen suojata potilaita ei-toivotulta hengelliseltä painostukselta tai käännyttämiseltä
6. tukien hengellisesti, kuunnellen empaattisesti ja osoittaen ymmärtämystä kärsiviä kohtaan
7. toimittaen jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja sakramentteja kunkin uskonnollisen perinteen mukaan
8. työskennellen moniammatillisen terveydenhuollon tiimin jäsenenä
9. osallistuen terveydenhuollon henkilöstön opetukseen ja koulutukseen, myös kouluttajana
10. toimien välittäjänä ja sovittelijana niiden puolesta, jotka tarvitsevat puolestapuhujaa terveydenhuollossa
11. tukien sielunhoitoa koskevia tutkimusohjelmia ja osallistuen niihin
12. arvioiden sielunhoitotyön tehokkuutta
13. lisäten yhteisöllistä tietoisuutta autettavien, heidän hoitajiensa ja terveydenhuollon tarpeista ja vaatimuksista.

4. TEOLOGISET, PASTORAALISET JA EETTISET KYSYMYKSET

Sairaalasielunhoito toimii teologisten, pastoraalisten ja eettisten kysymysten voimavarana, osallistuen ohjelmiin ja keskusteluun, jotka koskevat

a. teologisia ja sielunhoidollisia kysymyksiä
b. hengellisiä/eksistentiaalisia tarpeita ja arvoja
c. eettisiä (myös biolääketieteen) kysymyksiä
d. terveydenhuollon sielunhoidon kehittämistä.

5. KOULUTUS, PÄTEVÖITYMINEN JA TYÖNOHJAUS

Sairaalasielunhoidossa työskentelevät saavat ammatillista koulutusta koko työuransa ajan tehtäviään vastaavalla tasolla. Tämä prosessi sisältää

a. teologista ja sielunhoidollista koulutusta ja syventävää opiskelua
b. terveydenhuollon tuntemusta
c. käytännöllistä, kliinistä työnohjausta
d. hengellistä ohjausta.

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet 7. sairaalasielunhoidon Euroopan konsultaation osanottajat Turun kristillisellä opistolla 15.6.2002
(allekirjoitukset liitteenä)