Site menu:

Европейски стандарти за духовни грижи в ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА ЗА ДУХОВНИ ГРИЖИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

7 консултация, Турку, Финландия, 12-16 юни 2002

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Европейските стандарти за духовни грижи в здравеопазването е колективно изявление, което изразява същността на работата по грижите за групите вярващи в областта на здравеопазването в Европа. Смисълът на тези стандарти е да бъдат отправна точка и ръководство за всички вероизповедания и за всички техни разновидности при оформянето на духовните грижи в областта на здравеопазването. Титлата (званието) на лицето, което предлага духовни грижи е различна при различните вероизповедания и техните различни разновидности, при различните традиции и различните народи. В този документ термините chaplain (свещеник) и pastoral care (духовни грижи) се разглеждат като общо приети термини, без обаче да са ограничителни и задължителни.

Този документ е резултат от работата на 7-та Консултация на Европейската мрежа за духовни грижи в здравеопазването, състояла се в Турку, Финландия, на която взеха участие 40 представители на църкви и организации, представляващи 21 европейски страни. Документът се базира на опита от различните традиции, представени и обединени в стандарти по духовни грижи в здравеопазването, валидни в Европа и извън нея.

1. Духовни грижи в здравеопазването

Свещениците (духовниците, духовенството) изпълняват своята служба в различните области на здравеопазването, като осигуряват екзистенциалните, духовни и религиозни потребности на тези, които страдат и на онези, които се грижат за тях, като се основават на персоналните, религиозни (верски), културални и обществени ресурси.

2. Организация и развитие на духовните служби

1.        Духовните служби в здравеопазването са организирани по различен начин в различните европейски страни. Те са оформени от:

а. Управлението на религиозните групи и вероизповедания;

б. Институциите в здравеопазването;

в. Разпоредбите на държавното здравеопазване и политика.

г.  Асоциациите на духовниците в здравеопазването

2.        Болничните духовни служби се осигуряват (изпълняват) от свещеници и светски лица, които са професионално подготвени (обучени) в областта на духовните грижи. Те са упълномощени от тяхната верска общност (по вероизповедание) и признати от здравеопазната система.

3.        Духовните служби работят като част от мултидисциплинарния тим.

3.       Област на действие на духовните служби

Духовниците са в служба на пациентите, техните роднини, други техни близки, посетителите и персонала на болницата, като:

 1. Провъзгласяват (прокламират) и защитават безграничната ценност и достойнство на всяка човешка личност.
 2. Напомнят за екзистенциалните и духовни измерения на страданието, болестта и смъртта.
 3. Напомнят за лечебната, поддържаща, напътстваща и помиряваща сила на религиозната вяра.
 4. Стремят се да покажат, че духовните потребности на хората от различните религиозни или културални общности са удовлетворени, като се гарантира респект към вярванията на всеки отделен човек.
 5. Опитват се да предпазят пациентите от нежелани духовни вмешателства и мисионерство.
 6. Осигуряват поддържащи (supportive) духовни грижи чрез емпатично изслушване и доказване, че онези, които са в дистрес са разбрани.
 7. Изпълняват религиозни богослужения, ритуали и тайнства, в съответствие със собствените религиозни традиции.
 8. Служат (работят) като членове на интердисциплинарния тим в здравеопазната система.
 9. Подготвят и участват в обучаващи (образователни) програми за здравните професионалисти.
 10. Действат като посредници, помирители и осигуряват защита на тези, които имат нужда здравеопазната система да чуе техния глас.
 11. Подкрепят и участват в изследователски програми, касаещи духовните грижи.
 12. Разработват система за оценка и подобряване ефективността на духовните грижи.
 13. Съдействат за осведомяване на обществото за потребностите и исканията на както на хората, които страдат, така и на тези които се грижат за тях и на цялата здравеопазна систем

4. БОГОСЛОВСКИ, ДУХОВНИ И ЕТИЧНИ ВЪПРОСИ 

Свещениците са средство за решаване на богословски, духовни и етични въпроси, като се включват в програми и дискусии, засягащи

а. теологични и духовни проблеми

б. духовни/екзистенциални потребности и ценности

в. етични (вкл. биомедицински) проблеми

г. усъвършенстване на духовните грижи в здравеопазването

5. Обучение, формиране и ръководство 

Работещите като духовници получават професионална подготовка на ниво, съответстващо на тяхната служба. Този процес включва:

а. богословско и духовно обучение и практика

б. осведоменост за здравните проблеми

в. практическо/клинично ръководство

г. духовно ръководство